วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การจัดทำแผน (วิทยาเขตมุกดาหาร)

วันที่ 6-8 สิงหาคม 2553 กองแผนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วิทยาเขตมุกดาหาร และ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ร่วมกันประชุมสัมมนาการจัดทำแผนงบประมาณ และ แผนปฏิบัติราชการ ประำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/mukdahancampus

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ บรรยายนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย และ แผนปฎิบัติราชการ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน บรรยายการจัดทำโครงการ ตัวชี้วัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น