วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อุ้มพระขึ้นภู

เมือเวลา 07.10 น.วันที่ 23 กรกฏาคม 2553 ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและลูกช้าวน้าว (นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร) อุ้มพระขึ้นภู โดยมี ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและโครงการลูกช้าวน้าวอุ้มพระขึ้นภู (ผาเจีย) มีจุดประสงค์ที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เป็นการปลุกจิตสำนึกให้รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอันดีของไทย ที่นับวันเยาวชนเริ่มจะไม่ค่อยให้ความสนใจ อีกทั้งอนาคตอันใกล้บริเวณนี้จะได้เป็นสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เพราะได้ข่าวว่ารัฐบาลอนุมัติงบประมาณลงมาแล้วและต่อไปสถาบันแห่งนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของนักศึกษาที่จะมาเข้าศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่จะรองรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนด้วย

สืบเนื่องจาก ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ณ ภูผาเจีย บริเวณพื้นที่แห่งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งอาคารดังกล่าวได้รับงบประมาณก่อสร้างจำนวน 261 ล้านบาท โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจพื้นหินและคาดว่าบริษัทที่ชนะการประมวลราคาจะสามารถเริ่มลงมือก่อสร้างอย่างเป็นทางการประมาณเดือนสิงหาคม ที่จะถึงนี้

สำหรับ โครงการลูกช้างน้าวปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและอุ้มพระขึ้นภู ในวันนี้ นั้น วิทยาเขตมุกดาหารได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของที่ตั้งของวิทยาเขตแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นมหาวิทยาลัยของชาวจังหวัดมุกดหารในอนาคต อีกทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาป่า อนุรักษ์ต้นไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ การปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร คือ ต้นช้างน้าว นอกจากนั้น ยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันศาสนาประจำชาติ คือ การอุ้มพระขึ้นภูผาเจีย โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้นักศึกษาของวิทยาเขตมุกดาหารได้ตระหนักเห็นความสำคัญของที่ตั้งอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ณ ภูผาเจีย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกิจกรรมร่วมกันในการอนุรักษ์ต้นไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์และปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร คือ ต้นช้างน้าว โดยนักศึกษาของวิทยาเขตมุกดาหารทุกคน จะถูกเรียกว่า ลูกช้างน้าว อันจะทำให้นักศึกษาทุกคน เป็นลูกหลานของชาวมุกดาหาร

3. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกิจกรรมร่วมกันในการส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาใหม่ของวิทยาเขตมุกดาหารในการเสริมสร้างสุขภาพ พลังกาย และพลังใจในการเริ่มต้นศึกษาใหม่ ซึ่งจะกระทำเป็นประเพณีทุกๆ ปี ต่อๆ ไป ในอนาคต

สำหรับ พระพุทธรูป อุ้มขึ้นภูในครั้งนี้ มี รายละเอียดดังนี้

พระ ปางนาคปรก ชื่อ ว่า พระพุทธมุกดานาคราช ซึ่ง เป็นพระพุทธรูปประจำวันเสาร์ เนื่องจาก สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้จัดตั้ง เป็นวิทยาเขตมุกดาหาร เมื่อวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2551 อีกทั้ง เมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้นได้มีปรากฏการณ์พญานาคเล่นน้ำที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นสิริมงคลต่อชาวจังหวัดมุกดาหาร โดยพระพุทธรูปมีพญานาคแผ่หัว จำนวน 7 หัว จากไหล่ไปปรกพระเศียร นั้น เป็นการบ่งบอกหรือแสดงว่า นักศึกษาของวิทยาเขตมุกดาหารจะต้องร่วมกันบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งการเรียนรู้ด้านการศึกษา เป็นประจำทุกวัน โดยในรอบสัปดาห์ คือ 7 วัน

ทั้งนี้ หน้ากว้างขององค์พระมีขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เป็นแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงพระเมตตาแก่พสกนิกรชาวไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น