วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

พระพุทธปทุมมุกดานพรัตน์

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติเพิ่มเติมให้วิทยาเขตมุกดาหารพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมอันเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วม ด้วยเหตุดังกล่าว วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 โดยในหลักการเพื่อสอดรับกับมติของสภามหาวิทยาลัยข้างต้น โดยมีการส่วนร่วมทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐจังหวัดและประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร โครงการอุ้มพระขึ้นภูผาเจีย วิทยาเขตมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จะเป็นกิจกรรมที่เป็นประเพณี สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตมุกดาหาร ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาอันเป็นขนบประเพณีที่ควรจะอนุรักษ์ให้ความสำคัญสำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการที่เดินอุ้มพระจากจุดเริ่มต้นตลาดอินโดจีน ริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เดินผ่านถนนไปยังพื้นที่ภูผาเจีย ทั้งนี้ จะจัดโครงการขึ้นในวันก่อนวันเข้าพรรษา นำองค์พระประดิษฐาน ณ ภูผาเจีย จนถึงวันปิดภาคเรียนในปีถัดไป แล้วนำองค์พระท่านกลับมาประดิษฐาน ณ ตลาดอินโดจีนในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และเมื่อเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาถัดไป วิทยาเขตมุกดาหาร ก็ดำเนินกิจกรรมโครงการเช่นเดิม ซึ่งจะทำให้กลายเป็นประเพณีอุ้มพระสำหรับนักศึกใหม่ของวิทยาเขตมุกดาหารเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษาของวิทยาเขตมุกดาหารได้ตระหนักเห็นความสำคัญของที่ตั้งอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ณ ภูผาเจีย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 2. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกิจกรรมร่วมกันในการส่งเสริมพุทธศาสนา
 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาใหม่ของวิทยาเขตมุกดาหารในการเสริมสร้างสุขภาพ พลังกาย และพลังใจในการเริ่มต้นศึกษาใหม่

วิธีการดำเนินการโครงการ

 1. ประสานงานกับเทศบาลมุกดาหารในการขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป “พระพุทธปทุมมุกดานพรัตน์”
 2. ประสานงานสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารในการขอความอนุเคราะห์ด้านการจราจรจากบริเวณตลาดอินโดจีนถึงบริเวณภูผาเจีย (ประมาณ 6 กิโลเมตร)
 3. ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในการขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม อาหาร และรถยนต์การขนส่ง
 4. ประสานงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับตำบลในการขอความอนุเคราะห์ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
 5. ประสานงานโรงพยาบาลมุกดาหารในการขอความอนุเคราะห์ด้านการพยาบาล
 6. ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร และสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

พระพุทธรูป

พระประจำวันจันทร์ “พระพุทธปทุมมุกดานพรัตน์” ขนาด 12 นิ้ว

ที่มา วิทยาเขตมุกดาหาร

 1. เนื่องจากวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2552 วิทยาเขตมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการ “ชาวมุกดาหารรวมใจ ปลูกต้นไม้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยต้นไม้ที่ปลูกประกอบด้วยต้นยางนาจำนวน 200 ต้น และต้นเอกมหาชัย หรือพฤกษาสวรรค์ จำนวน 200 ต้น โดยเฉพาะต้นเอกมหาชัย นอกจากเป็นไม้มงคลที่คนไทยเลือกปลูกสำหรับเป็นไม้ประดับ เป็นร่มเงา ยังใช้ประโยชน์เป็นพืชสมุนไพร และที่สำคัญ ยังหมายถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และสูงสุด (ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2448 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศรวมกิจการหอพระสมุดสามแห่ง จัดตั้งเป็น หอสมุดสำหรับพระนคร นับเป็นหอสมุดสาธารณะแห่งแรกของไทยและเป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติ)
 2. เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ณ ภูผาเจีย วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “เทพรัตน์คุรุปการ” ณ โรงเรียนมุกดาลัย วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันและสถานที่ในการดำเนินการ

วันอาสาฬบูชาของทุกๆ ปี เป็นวันเดินขึ้นภูผาเจีย เวลา 7.00 น.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ทำให้นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตมุกดาหารได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการหล่อหลอมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร
 2. ทำให้เกิดความสามัคคีระหว่างวิทยาเขตมุกดาหารและภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดมุกดาหารจัดทำกิจกรรมร่วมกันส่งเสริมพุทธศาสนา
 3. ทำให้นักศึกษาของวิทยาเขตมุกดาหารมีความประทับใจต่อสถาบันและเกิดความภูมิใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น