วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553 ได้เห็นชอบและอนุมัติให้วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้ง กองทุนพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อเป็นการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งภายในจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดใกล้เคียง และคนไทยในต่างแดน ได้มีโอกาสร่วมกันสร้างสรรค์การศึกษาในจังหวัดมุกดาหารและพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความเจริญก้าวหน้า

สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา (วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัอยอุบลรราชธานี จังหวัดมุกดาหาร) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552 นั้น นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นให้กับชาวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงที่ในอนาคตจะมีสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมอันเป็นทางเลือกและให้โอกาสสำหรับนักเรียนในพื้่นที่ใกล้เคียง

อย่างไรก็ดี ในการพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้งบประมาณในด้านต่างๆ ดังนั้น การที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เห็นชอบและอนุมัติให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร” นับได้ว่าจะัเป็นการระดมเงินทุนจากภาคประชาชน ภาคเอกชน เนื่องจาก ภาคเอกชน ประชาชน สามารถได้มีส่วนร่วมในการทำบุญด้านการศึกษา และประการสำคัญคือ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สามารถนำใบเสร็จการบริจาคเงิน ไปลดหย่อนภาษีได้

ดังนั้น ขอเชิญชวนทุกท่านที่ต้องการเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดมุกดาหาร ได้บริจาคเงิน เพื่อกองทุนดังกล่าว โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ อาคารเทพรัตน์คุรุปการ (โรงเรียนมุกดาลัย) วิทยาเขตมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร หรือ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัีพย์) เลขที่บัญชี 869-212640-6 ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร

และหวังว่าบุญกุศลที่ท่านจะได้บริจาคเงินดังกล่าวได้ส่งเสริมกิจการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขอย่างมหาศาล

มนูญ ศรีวิรัตน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น