วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

โครงการอุ้มพระขึ้น ภูผาเจีย (วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

อาจารย์กิตติกุล กุลตังวัฒนา ได้นำเสนอโครงการอุ้มพระขึ้นภูผาเจีย วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อ ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะจะทำให้เป็นประเพณี สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตมุกดาหาร ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาอันเป็นขนบประเพณีที่ควรจะอนุรักษ์ให้ความสำคัญสำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยโครงการดังกล่าวอาจจะเป็นการดำเนินการที่เดินอุ้มพระที่จุดเริ่มต้นตลาดอินโดจีน ริมฝั่งแม่น้ำโขง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เดินผ่านถนนไปยังพื้นที่ภูผาเจีย ทั้งนี้ อาจจะจัดโครงการขึ้นในวันก่อนวันเข้าพรรษา นำองค์พระประดิษฐาน ณ ภูผาเจีย จนถึงวันปิดภาคเรียนในปีถัดไป แล้วนำองค์พระท่านกลับมาประดิษฐาน ณ ตลาดอินโดจีนในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และเมื่อเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาถัดไป วิทยาเขตมุกดาหาร ก็ดำเนินโครงการเช่นเิดิม ซึ่งจะทำให้กลายเป็นประเพณีอุ้มพระสำหรับนักศึกใหม่ของวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประจำทุกปี

มนูญ ศรีวิรัตน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น