วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร

วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร กำลังจะถูกพัฒนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและมีความเลิศของจังหวัดมุกดาหาร อย่างไรก็ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านกำลังคน ด้านงบประมาณ ด้านความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อผลักดันสถาบันแห่งนี้ให้เป็นหลักในการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารและพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประชาชนในจังหวัดมุกดาหารหลายๆ ท่านมีความรู้ความสามารถ มีปัจจัย มีกำลังใจ มีกำลังทรัพย์ มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาเขตให้เป็นมหาวิทยาลัยในอนาคต ผมในฐานะที่เป็นอาจารย์คนหนึ่ง อยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมมืมร่วมใจกันให้ความร่วมมือ นะครับ
สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 นี้ นักศึกษาของวิทยาเขตมุกดาหารทุกคน จะกลับมาเรียนที่อาคารเทพรัตน์คุรุปการ (โรงเรียนมุกดาลัย) การใช้พื้นทีโรงเรียนดังกล่าว เป็น กรณีศึกษาที่ดีมากสำหรับการใช้พื้นที่ร่วมกันในการให้การศึกษา เพราะมีการใช้สนามกีฬา โรงยิม โรงอาหาร ห้องสมุด อาคาร ร่วมกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือ สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ตรงกันข้ามโรงพยาบาล ด้วยเหตุนี้ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาพยาบาล ก็สามารถใช้บริการโรงพยาบาลได้อย่างทันที่ เพราะแค่เดินข้ามถนนเท่านั้น
ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2533 เป็นต้นไป เราชาวจังหวัดมุกดาหาร จะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมศึกษา จะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี มาศึกษา มาเรียนรู้ มาให้บริการ มาศึกษาร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร เราทุกคนในจังหวัดมุกดาหาร มาพัฒนาร่วมกันนะครับ
มนูญ ศรีวิรัตน์
อาจารย์ วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น