วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การนำเสนอยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร (สถาบันอุดมศึกษา)

ตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ได้เดินทางมาที่มุกดาหาร ในระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  นั้น จังหวัดมุกดาหารได้จัดเตรียมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดาไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวง   

มุกดาหาร ขานรับ ทัพนายก
จะมาพบ สบตา หาคนมุก
นายกช่วย ด้วยหมด ปลดความทุกข์
ให้ชาวมุก สุขดี มีแต่ดี 

การศึกษา พาดี มีความสุข
เราชาวมุก ทุกคน สนสิ่งดี
มีความหวัง ครั้งนี้ มีเรื่องดี
นายกดี มีสุข ทุกข์หมดไป
========================

จัดทำแผน แสนยาก หากต่างคิด
ต้องรวมจิต คิดใหม่ ให้มีแก่น
มุกดาหาร ด่านต่อ จ่อชายแดน
มีแบบแปลน แก่นสาร ด้านอาเซียน

จัดทำแผน แดนโขง โยงเมืองมุก
เพื่อสร้างสุข ทุกเรื่อง เรืองอาเซียน
มุกดาหาร การค้า พาย้ำเตือน
อย่าแชเชือน เรียนรู้ ดูศึกษา

จัดทำแผน แปลนดี มีประโยชน์
ต้องมีโชค โจทย์แท้ แก้ปัญหา
มีตัวอย่าง ต่างช่วย ด้วยปัญญา
ทุกคนมา อาสา ทำแผนเอย
==================

เศรษฐกิจ พิเศษ คืออะไร
แล้วทำไม จังหวัด ถึงต้องการ
เศรษฐกิจ ชายแดน ต้องจัดการ
มุกดาหาร ขานรับ นับว่าดี

เมืองพิเศษ วิเศษ ได้เพราะคน
อุทิศตน น้อมธรรม ทำสิ่งดี
ต้องเข้าใจ เข้าถึง จึงจะดี
รับรองดี วิเศษ พิเศษเอย

โดยสรุปการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหารที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา (อุดมศึกษา) เป็นดังนี้ 

๑. ในการเริ่มจัดทำแผนฯ วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องมีสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ณ จังหวัดมุกดาหาร (อ้างอิง http://www.youtube.com/watch?v=zWkT_KSywQI

๒. ผศ.ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์ (ตัวแทน กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาคน) นำเสนอ http://www.youtube.com/watch?v=_JERWNCOiR4

๓. ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์ นำเสนอโครงการ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ มหาราชา” 
http://www.youtube.com/watch?v=p0msxHc6Qbk

๔. นายกรัฐมนตรี บรรยายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (๑) http://www.youtube.com/watch?v=w9sOvjGZZlQ 

๕. นายกรัฐมนตรี บรรยายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (๒) http://www.youtube.com/watch?v=lmEDcdkUV-g

๖. ในการจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธและแนวทาง ได้มีกำหนดเกี่ยวกับด้านการศึกษาเป็นดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ ๑. พัฒนาสถานศึกษา การให้บริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และสนับสนุนให้มีสถาบันระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน(อ้างอิง https://www.facebook.com/photo.php?fbid=552933991419577&set=a.552933648086278.1073741897.100001089437635&type=3&theater
ทั้งนี้ ในการนำเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงการสนับสนุนให้มีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร (อ้างอิง http://www.youtube.com/watch?v=UBBGe8JegLM

๗. นายกรัฐมนตรี ย้ำแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ มุกดาหาร-ยโสธร ต้องบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เหมาะสมกับพื้นที่ สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๘. นายกรัฐมนตรี comment การจัดทำแผนฯ ณ จังหวัดมุกดาหาร

๙. นายกรัฐมนตรี comment และ สรุปการจัดทำแผนฯ ณ จังหวัดมุกดาหาร

๑๐. การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันมีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค http://msrivirat.blogspot.com/2013/05/blog-post_30.html) ซึ่งนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะเป็นตัวป้อนให้กับมหาวิทยาลัยในระดับสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ที่จังหวัดมุกดาหารยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งอันเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ (แต่มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัดมุกดาหาร อ้างอิงhttp://www.muk.ubu.ac.th/backup_oldweb/sub/docs/report_ubumuk.pdfรวมทั้งมีการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา http://mb84m.blogspot.com/) โดยที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้นำเสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ต่อ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่า กระทรวงศึกษาธิการ (เลขหนังหนังสือ ศธ.๐๕๒๙/๑๖๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยฯพณฯ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ มอบเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพียงแต่ลงนามรับทราบ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เท่านั้น 

๑๑.ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค” เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ความตอนหนึ่งว่า  "หากอุดมศึกษาไม่ออกไปสู่ภูมิภาคจะเข้าใจปัญหาสังคมได้อย่างไร" อ้างอิงจาก http://www.dailynews.co.th/education/217678


ผศ.ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์ ผู้เรียบเรียง
ประธานสถานศึกษา ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (ภูผาเจีย มุกดาหาร)
อดีตรองอธิการบดี ม.อุบลราชธานี (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๕)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น