วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการ อาคารศูนย์การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร

โครงการก่อสร้างอาคารที่ วิทยาเขตมุกดาหาร

ชื่อ อาคารศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (เฉลิมพระเกียรติ มหาราชินี)


หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการทำความดี ด้านการเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบอาชีพในพื้นที่ชายแดน ดังนี้

... ข้าพเจ้าได้ตระหนักมาตลอดว่า ความมีน้ำใจต่อกันไม่ทิ้งกัน เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของคนไทย ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยปี เอกลักษณ์นี้ยังไม่เสื่อมสูญไป เราพยายามหาโอกาสที่จะกระทำความดีเพื่อคนอื่นอยู่เสมอ...พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๙

...ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่า คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ หรืออาชีพใด อยู่สารทิศใด คนไทยมีความละเอียดอ่อน และฉับไวต่อการับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้ เห็นได้... พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๒

...เมืองไทยเดี๋ยวนี้ประชาชนมากเหลือเกิน ๖๕ ล้าน แล้วก็รอบๆ ตามชายแดนก็ยังมีคนที่ยากจนมาก จึงคิดว่าต้องพยายามหาอาชีพให้เขาทำ ให้ทุกคนมีงานทำ โดยเสริมสร้างให้เขามีความรู้ความชำนาญการทำศิลปะหลายอย่างที่กำลังจะสูญหายไปจากประเทศไทย...พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

นอกจากนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ได้เห็นชอบ แนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาเสนอทั้ง ๓ ข้อ คือ (๑) ให้ความเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ และให้กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางหลักร่วมกัน เพื่อสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ (๒) ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศน่าอยู่ตามความเหมาะสม และ(๓) ให้กระทรวง ทบวง กรม และองค์กรอิสระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบและให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาตามภารกิจดังกล่าว พร้อมทั้งเห็นชอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์ ๓.๓ การจัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นยุทธศาสตร์ ๓.๓ เกี่ยวข้องกับจังหวัดมุกดาหารและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยเขตมุกดาหาร คือ การจัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด ดังนั้น จังหวัดมุกดาหารและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคาร "ศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (เฉลิมพระเกียรติ มหาราชินี)" จะเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งเป็นดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจังหวัดมุกดาหารมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร (VD 097556) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหารเป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินงานอันเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ ข้างต้น

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสน้อมนำพระราชดำรัสและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนอันจะเป็นศูนย์กลางการจัดความรู้เรื่องการประกอบอาชีพของจังหวัดชายแดน (จังหวัดมุกดาหาร)
๒. เพื่อเป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๑๕๕๓ ในประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา อันจะทำให้เป็นศูนย์ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
๓. เพื่อเป็นศูนย์ความรู้และจัดการความรู้ (อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อพัฒนาจัดหวัดมุกดาหารในอาชีพต่างๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจชายแดน ด้านการเกษตร และด้านพลังงานทดแทน เป็นต้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและพื้นที่ชายแดนได้แสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ท่านได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนอันจะเป็นศูนย์กลางการจัดความรู้เรื่องการประกอบอาชีพของจังหวัดชายแดน (จังหวัดมุกดาหาร)
๒. ทำให้เป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๑๕๕๓ ในประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดตั้งศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดในทุกสถาบันอุดมศึกษา อันจะทำให้เป็นศูนย์ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
๓. ทำให้มีศูนย์ความรู้และจัดการความรู้ (อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อพัฒนาจัดหวัดมุกดาหารในอาชีพต่างๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจชายแดน ด้านการเกษตร และด้านพลังงานทดแทน เป็นต้น


ขอบคุณมากครับ
มนูญ ศรีวิรัตน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น